Regulamin

REGULAMIN

Regulamin i najważniejsze postanowienia

Postanowienia ogólne:

1. Regulamin zawiera warunki najmu samochodów w Wypożyczalni Rentito.pl prowadzonej  przez firmę Agnieszka Ciapka Serwis z siedzibą w Gdańsku przy ul. Sterniczej 13 zwanym w dalszej części umowy Wynajmującym.
2. Najemcą może zostać osoba, która w dniu podpisania umowy najmu ukończyła 21 lat i posiada ważne od co najmniej roku prawo jazdy kategorii B.
3. Regulamin oraz cennik są integralną częścią umowy najmu.

Warunki najmu:
1. Najemcą może zostać osoba, która w dniu podpisania umowy najmu ukończyła 21 lat i posiada, ważny dokument tożsamości oraz ważne od co najmniej roku, prawo jazdy kategorii B. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej osoba podpisująca umowę jest jednocześnie jedyną uprawnioną osobą do kierowania pojazdem będącym przedmiotem najmu. Dane drugiego kierowcy powinny być podane na umowie najmu. Najemca nie może bez uzyskania zgody Wynajmującego użyczać przedmiotu najmu osobom trzecim. W razie wypadku lub kolizji, do której doszło podczas prowadzenia pojazdu przez osobę nieuprawnioną, odpowiedzialność naprawienia szkód poniesionych przez Wynajmującego spoczywa na Najemcy.

2. Najemca jest zobowiązany do korzystania z przedmiotu najmu zgodnie z jego przeznaczeniem. W szczególności zabrania się: przekraczania dopuszczalnej ładowności, przewożenia większej liczby pasażerów niż wskazanej w dowodzie rejestracyjnym, holowania innych pojazdów, używania pojazdu w celach sportowych, przewożenia bez zgody Wynajmującego jakichkolwiek zwierząt, palenia tytoniu wewnątrz pojazdu, dokonywania jakichkolwiek przeróbek i napraw.

3. Najemca jest zobowiązany do podstawowej obsługi pojazdu (kontrola poziomu oleju, płynu chłodzącego, stanu oświetlenia zewnętrznego), utrzymania pojazdu w należytej czystości oraz zabezpieczeniem przed kradzieżą (zamykania auta, nie pozostawiania otwartych szyb, parkowania w bezpiecznych miejscach).

4. W przypadku awarii, wypadku lub utraty pojazdu należy natychmiast o zaistniałym fakcie, powiadomić Wynajmującego. Jeżeli doszło do wypadku, kolizji lub utraty pojazdu, należy niezwłocznie zawiadomić Policję oraz zabezpieczyć pojazd. W przypadku jeżeli do kolizji doszło z winy innego uczestnika ruchu drogowego, należy uzyskać od Policji oświadczenie o winie sprawcy.

5. Wypożyczalnia dołoży wszelkich starań, aby jak najszybciej usunąć awarię lub wymienić pojazd. Wypożyczalnia bierze odpowiedzialność wyłącznie za bezpośrednie koszty usunięcia awarii.

6. Jeżeli umowa nie stanowi inaczej Wynajmujący wprowadza dobowy limit kilometrów wynoszący 300 km. W przypadku przekroczenia limitu pobrana zostanie opłata zgodna z obowiązującym cennikiem.

7. Wyjazd wynajętym pojazdem poza granice Rzeczypospolitej Polskiej wymaga pisemnej zgody Wynajmującego i może wiązać się z dodatkową opłatą wg aktualnego cennika. Wyjazd wynajętym samochodem do Rosji, Białorusi, Ukrainy, Macedonii, Bułgarii, Albanii oraz krajów byłej Jugosławii jest zabronione.

8. Wynajmujący wydaję Najemcy pojazd z pełnym bakiem paliwa. Bak powinien być dotankowany do pełna w momencie zwrotu pojazdu.

9. Wypożyczalnia zastrzega sobie prawo do dostarczenia samochodu podobnego co zamówiony – tej samej lub wyższej klasy – przy zachowaniu wcześniej umówionej ceny.

10. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie pojazdu, jeżeli przyczyny tego nie leżą po stronie Wynajmującego. Odpowiedzialność Wynajmującego jest ograniczona do wartości najmu.

11. Wynajmujący ma prawo do odstąpienia od podpisania umowy bez podania przyczyn.

12. Wynajmujący pobiera w momencie podpisania umowy kaucję zwrotną, stanowiącą zabezpieczenie ewentualnych szkód powstałych w pojeździe w okresie użytkowania go przez Najemcę. Kaucja zwracana jest w całości lub po potrąceniu stosownych opłat w momencie zwrotu pojazdu. Wynajmujący ma prawo dochodzić roszczeń wynikających z postanowień regulaminu nawet, jeżeli przekraczają one wysokość kaucji.

13. Po zakończonym okresie najmu wskazanym na umowie Najemca jest zobowiązany do zwrotu pojazdu w terminie i miejscu ustalonym w umowie. Przedłużenie umowy najmu jest możliwe po uzyskaniu zgody Wynajmującego. Zamiar przedłużenia umowy powinien być zgłoszony min na 12 godzin przed terminem zwrotu. Zwrot po wyznaczonym w umowie terminie bez uzyskania zgody wynajmującego skutkuje naliczeniem kary umownej.

14. Brak zgłoszenia zamiaru przedłużenia umowy i nie zwrócenie pojazdu w ciągu 12 godzin od upływu terminu zawartego w umowie, będzie traktowane jako przywłaszczenie pojazdu i zostanie zgłoszone Policji.

15. Dla wszystkich promocji ogłoszonych przez Wynajmującego obowiązują osobne regulaminy określające warunki promocji.

Odpowiedzialność Najemcy

1. Wszystkie samochody wynajmowane przez wypożyczalnie posiadają aktualne ubezpieczenie AC, OC i Asisstance.

2. Jeżeli umowa lub regulamin nie stanowią inaczej, Najemca odpowiada za uszkodzenia pojazdu do  wysokości kaucji. Odpowiedzialność dotyczy zarówno uszkodzeń mechanicznych, blacharskich jak i usuwania zabrudzeń wewnątrz i na zewnątrz pojazdu.

3. Najemca odpowiada do pełnej wysokości szkody za braki w wyposażeniu pojazdu powstałe w okresie najmu, a także za szkody powstałe w wyniku niewłaściwej eksploatacji lub zaniedbań oraz szkód nie objętych ochroną ubezpieczeniową (uszkodzenie opon, lusterek, pęknięć reflektorów, szyb, uszkodzeń lakieru, tankowania niewłaściwego paliwa, itp.)

4. Najemca odpowiada za wszelkie szkody powstałe z jego winy, a za które Wynajmujący nie uzyska odszkodowania od ubezpieczyciela, pomimo dołożenia należytej staranności.

5. Najemca zobowiązany jest do pokrycia wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków oraz środków farmakologicznych uniemożliwiających prowadzenie samochodu lub bez ważnego prawa jazdy.

6. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody i utratę wartości pojazdu powstałych na skutek zdarzeń, jeżeli przyczyna zdarzenia była zawiniona przez Najemcę, osobę kierującą pojazdem lub pasażera.

7. Najemca odpowiada za szkody powstałe podczas prowadzenia pojazdu przez osobę nieupoważnioną przez Wynajmującego.

8. Najemca odpowiada za szkodę powstałą w wyniki kradzieży pojazdu, w przypadku, jeżeli nie jest w stanie dostarczyć kluczyków od pojazdu lub dowodu rejestracyjnego.

Opłaty i kary umowne

1. Wszystkie ceny wynajmu podane w cennikach przedstawiają całkowity koszt wynajmu pojazdów i są pobierane z góry w momencie wydania pojazdu.

2. Wynajmujący pobiera w momencie podpisania umowy kaucję zwrotną, stanowiącą zabezpieczenie ewentualnych szkód powstałych w pojeździe w okresie użytkowania go przez Najemcę. Wysokość kaucji jest uzależniona od modelu wypożyczanego auta.

3. Wynajmujący posiada w ofercie dodatkowe opcje wyposażenia i usług:
– zgoda na wyjazd za granice RP  – 50,00 zł
– fotelik dla dziecka
– GPS
– kolejny kierowca  – 10,00 zł / dobę
– pakiet bez limitu kilometrów – 20 zł / dobę
W przypadku przekroczenia dziennego limitu kilometrów naliczamy opłatę – 0,30 zł /km

4. Wynajmujący naliczy kary umowne w następujących przypadkach
– zagubienia kluczyków, dokumentów pojazdu lub tablic rejestracyjnych – 700,00 zł
– zwrotu nie posprzątanego lub nie umytego samochodu – 50,00 zł
– uszkodzenia lub zabrudzenia tapicerki  – faktyczny koszt naprawy w autoryzowanym serwisie
– podmian części pojazdu lub jego wyposażenia – dwukrotna wartość podmienionych część lub
wyposażenia wg aktualnych cen autoryzowanego serwisu wraz z kosztami wymiany.
– przedterminowe zerwanie umowy – stawka dzienna najmu
– zwrot w innym niż umówionym miejscu – faktyczne koszty transportu pojazdu + 50,00 zł
– zwrot po wyznaczonym w umowie terminie bez uzgodnienia z wypożyczalnią  – podwójna stawka dzienna anjmu.
– uszkodzenia pojazdu – wartość szkody do wysokości kaucji, chyba że regulamin stanowi
inaczej
– oddania pojazdu z niepełnym zbiornikiem paliwa – koszt uzupełnionego paliwa + 50,00 zł

Created by pikt.pl

stat4u